Home » شعر سکوت by بیژن جلالی
شعر سکوت بیژن جلالی

شعر سکوت

بیژن جلالی

Published 2005
ISBN :
Paperback
378 pages
Enter the sum

 About the Book 

کاش تو نام خود راهرگزبر زبان مانمی‌راندیو ما از گزندخوبی تودر امان بودیمو به دوزخ خویشمی‌ساختیمولی افسوس که تودر خوبی کردناز خود بی‌خودیو در مقابل بدیچون ماناتوانی